166-995-33-n
164-995-33-n
163-995-33-n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

รับสมัคร - เสนอชื่อ

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ของ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ของ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก…

อ่านต่อ ...
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ----------------------------------…

อ่านต่อ ...
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -----------------------…

อ่านต่อ ...

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ออนไลน์

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 (1 ตุลาคม 2564)

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 (21 กันยายน 2564)

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 (3 กันยายน 2564)

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 (3 กันยายน 2564)

บริการระบบสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูล
มติสภามหาวิทยาลัย

ค้นหาข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยออนไลน์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน

ข้อมูลออนไลน์ในระบบ

4035

มติ

ระบบฐานข้อมูล
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ

ค้นหาข้อมูล ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ ออนไลน์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน

ข้อมูลออนไลน์ในระบบ

441

ฉบับ

ระบบฐานข้อมูล
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

ค้นหาข้อมูลคำสั่งสภามหาวิทยาลัยออนไลน์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน

ข้อมูลออนไลน์ในระบบ

840

คำสั่ง

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยออนไลน์ โดยสามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน

ข้อมูลออนไลน์ในระบบ

265

ฉบับ

กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องฯ

ดูข้อกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูลออนไลน์ในระบบ

23

ฉบับ

ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่

** สำหรับเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

ครั้งที่ 14 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ครั้งที่ 13 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม